Mėgėjiško radijo vystymosi eigoje ryškiai išsiskyrė dvi jo pagrindinės kryptys – tai mėgėjiškas radijas kaip hobis ir techninio sporto šaka – radijo sportas. Tą patvirtina Europos radijo orientacijos sporto federacijos (ERSF), nacionalinių „Contest Club“, kitų radijo sporto organizacijų, žurnalų bei interneto tinklapių įkūrimas. Beje, daugelis tradicinių radijo sporto renginių, kaip pvz., CQ WW DX Contest, CQ WW WPX Contest, European HF Championship, Japan International DX Contest ir, žinoma, World Radiosport Team Championship yra organizuojami savarankiškų struktūrų. Minėtas procesas yra natūralus ir atitinka civilizuotame pasaulyje vyraujančią tendenciją, kuria siekiama, kad visos organizacijos, tarp jų ir visuomeninės, kuo geriau atspindėtų visuomeninių grupių interesus bei poreikius.

Šiame kontekste ir pristatoma mūsų organizacija.

Lietuvos radijo sporto federacija yra savanoriška, savarankiška, visuomeninė, sportinė organizacija, vienijanti radijo sporto entuziastus Lietuvos Respublikoje. Ji kultivuoja radijo ryšių, radijo orientacijos bei telegrafijos sporto šakas. Nariais gali būti visi LR piliečiai. Šiuo metu jų yra 351.

LRSF įregistruota LR Teisingumo ministerijoje kaip nacionalinė organizacija. Jos pagrindiniai rėmėjai Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės bei Kauno technologijos universitetas.

LRSF palaiko ryšius su įvairiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis. Nuo 1999 metų LRSF yra ERSF narė. Sudarytos ir galioja sutartys: su civilinės saugos departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos (dėl bendradarbiavimo ekstremalių situacijų atveju), su LRMD (dėl bendradarbiavimo organizuojant LR TB ir UTB čempionatus), su PZRS organizacija Lenkijoje (dėl bendradarbiavimo techninio sporto srityje) ir kt.

Supažindiname su šiek tiek sutrumpintu LRSF įstatų 2-uojų skyriumi.

 LRSF tikslai ir uždaviniai:

2.1. Lietuvos radijo sporto tradicijų, suformuotų po LRSF įkūrimo 1960 m. sausio 31 d. pratęsimas. Radijo sporto organizavimas, vystymas ir populiarinimas Lietuvoje.

2.2. Sportinių ryšių su kitomis Lietuvoje įregistruotomis visuomeninėmis organizacijomis, o taip pat ir užsienio visuomeninėmis organizacijomis užmezgimas bei koordinavimas.

2.3. Lietuvos Respublikos oficialiųjų radijo sporto čempionatų ir kitų varžybų organizavimas.

2.4. Dalyvavimas tarptautinių Baltijos šalių radijo ryšių varžybų (Baltic Contest) organizavime.

2.5. Lietuvos Raspublikos radijo sporto rekordų bei aukščiausių pasiekimų registravimas.

2.6. Kasmetinis geriausių Lietuvos radijo sportininkų ir komandų išaiškinimas.

2.7. Dalyvavimas kartu su kitomis visuomeninėmis organizacijomis Lietuvos mėgėjiško radijo ryšių kortelių (QSL) biuro bei visuomeninės kvalifikacinės komisijos veikloje.

2.8. Techninės kūrybos ir eksperimentinių tyrimų radijo ryšių srityje skatinimas.

2.9. LRSF narių interesų atstovavimas LR Susisiekimo ministerijoje, kitose valstybinėse įstaigose, o taip pat ir užsienio valstybių visuomeninėse organizacijose.

Vykdydama savo Įstatų reikalavimus, LRSF kasmet organizuoja šiuos oficialius LR radijo sporto čempionatus: UTB radijo ryšių – nuo 1956 m., telegrafijos sporto – nuo 1960 m., radijo orientacijos – nuo 1961 m. ir TB radijo ryšių – nuo 1965 m.

1965 m. LRSF pradėjo organizuoti Pabaltijo TB radijo ryšių pirmenybes, kurios po 1990 metų tapo kasmetinėmis tarptautinėmis varžybomis „Baltic Contest“. Nuo 1994 metų jauniesiems radistams kasmet rengiamos akivaizdinės „Prof. A.Jurskio memorialo varžybos“, o nuo 1998 m. reguliariai organizuojamos akivaizdinės TB radijo ryšių varžybos „Lietuvos taurė“.

Be to, LRSF registruoja Lietuvos radijo sporto rekordus bei aukščiausius pasiekimus, nustato asmeninius bei komandų reitingus ir suteikia sportinius atskyrius, kurių normatyvai įsigaliojo nuo 1997 m.

Labai svarbus LRSF veiklos sektorius yra nacionalinių radijo sporto rinktinių formavimas ir jų pasiuntimas į Europos bei Pasaulio čempionatus. Išsamią informaciją apie aukščiau išvardintus renginius galima rasti oficialiame LRSF žurnale „Radijo sportas Lietuvoje“; 2003 m. išleistas Nr. 28.

LRSF taryba atsiskaito ir renkama kasmetiniuose susirinkimuose arba sportinėse-techninėse konferencijose.

Suprasdami, kad įvairių organizacijų bendradarbiavimas vienintelis kelias, kuris leistų sparčiai vystyti radijo sportą Lietuvoje, 1992 m. pasirašėme LRMD asociacijos (LRMD+LRSF) sutartį. Mūsų nuomone, toks žingsnis buvo optimalus. Asociacijos struktūra buvo palankiai įvertinta tarptautiniu mastu. Pastebėsime, kad panašiu keliu einama ir kitose šalyse. Apgailestaujame, bet minėta sutartis negalioja. Šiuo klausimu LRSF nuosekliai laikosi 1995 m. spalio 21 d. savo sportinėje-techninėje konferencijoje priimto dokumento, su kuriuo kviečiame visus susipažinti.

Gerbiami kolegos

Pažymėdami Lietuvos organizuoto radijo sporto 35-metį, mes, jubiliejinės Lietuvos radijo sporto federacijos (LRSF) sportinės-techninės konferencijos dalyviai, pareiškiame, kad ir toliau esame įsitikinę, jog LRSF ir Lietuvos radijo mėgėjų draugija (LRMD) nėra konkuruojančios organizacijos, o savo veikla papildo viena kitą. Mūsų nuomone, ši nuostata buvo tinkamai realizuota įkuriant LRMD ir LRSF asociaciją. Nepritardami bandymams supriešinti Lietuvos radijo sporto ir radijo mėgėjų organizacijas, konferencijoje priėmėme nutarimą, įpareigojantį ir įgaliojantį naujai išrinktą LRSF tarybą siekti sudaryti sutartį su LRMD, kuria būtų apibrėžtos dviejų organizacijų kompetencijų ir atstovavimo ribos.

Kviečiame visus Lietuvos radijo mėgėjus paremti mūsų organizacijų geranoriško bendradarbiavimo idėją.

LRSF konferencijoje dalyvavo virš šimto įvairių Lietuvos vietovių atstovų. Kreipimasis buvo priimtas vienbalsiai.

LRSF konferencijos                             G. DAUBARIS
Sekretorius                                            LY1EE

 

Lietuvos radijo sporto įvaizdį savo veikla formavo jau kelios entuziastų kartos. Šio įvaizdžio pagrindas – žymūs mūsiškių sportiniai laimėjimai. O tai yra visų bendras rezultatas, kurį būtina išsaugoti ir plėtoti. Tuo tikslu vertėtų daugiau bendrauti visuomeninių organizacijų lygmenyje, keistis informacija bendradarbiaujant įvairiose programose. Todėl kviečiame LRMD atstovus atnaujinti 1992 m. asociacijos tarp LRMD ir LRSF sutartį, bei ją tinkamai juridiškai apiforminti.

Na, o pirmaeilė konkretaus bendradarbiavimo sritis yra Europos TB radijo ryšių čempionatas, kuriame nacionalinėje įskaitoje visų šalies dalyvių rezultatai sumuojami. Priminsime, kad Lietuva laimėjo šį čempionatą 1996 ir 1998 m., keturis kartus buvo antra (1999-2002 m.)  ir du kartus užėmė trečiąją vietą Europoje (1995, 1997 m.)

Daugiau informacijos apie radijo sportą galima rasti žurnale „Radijo sportas Lietuvoje“ (ISSN 1648-1836) ir tinklapyje www.lrsf.lt .

Mūsų adresai:

Studentų g. 50-241, LT-3031 Kaunas

pašto adresas: P.d. Nr. 210, LT-3000 Kaunas

Tel.: (8-37) 300779, faks.: (8-37) 300502

El. paštas: lrsf@lrsf.lt

Linkime aukštų sportinių rezultatų ir bendrų konstruktyvių veiksmų ateityje.

73’s

LRSF tarybos pirmininkas,
ERSF viceprezidentas
Algis Kregždė LY2NK