STATUT EUROPEJSKIEJ FEDERACJI RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ

(uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą II Kongresu EFRS w dniu 6 listopada 2004 r.)

 Rozdział I

NAZWA, SIEDZIBA, CELE DZIAŁANIA 

§ 1

Europejska Federacja Radioorientacji Sportowej, w skrócie EFRS (w języku angielskim European Radio Sport Federation, w skrócie ERSF, w języku rosyjskim Ewropejskaja Federacija Radiosporta, w skrócie ЕFRS), nazywana dalej Federacją, została utworzona 9 października 1999 r. w miejscowości Chełm, w Polsce przez państwowe organizacje Litwy, Mołdawii, Polski i Ukrainy, zajmujące się radioorientacją sportową.

 § 2

Siedzibą Federacji jest miasto Warszawa, będące stolicą Polski. 

§ 3

Celem działąlności Federacji jest:

1)     upowszechnianie radiorientacji sportowej  wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

2) umożliwienie uprawiania radiorientacji sportowej wszystkim osobom zainteresowanym tą dyscypliną sportu;  

3) promocja radiorientacji sportowej jako dyscypliny pozytywnie wpływającej na stan zdrowia, sprawność psychofizyczną oraz kształtowanie postaw proekologicznych; 

4) rozwój współpracy międzynarodowej w dyscyplinie radiorientacji sportowej; 

5) dążenie do wprowadzenia radioorientacji sportowej do programu igrzysk olimpijskich.

§ 3a

W rozumieniu Statutu pod pojęciem: 

1)       radiorientacja sportowa  zwana w języku angielskim – „radio sport, w języku rosyjskim – „radiosport” - rozumie się dyscyplinę sportu, obejmującą konkurencje sportowe, których celem jest lokalizacja i odnajdywanie, określonym przez regulamin zawodów sposobem przemieszczania się, miejsc usytuowania wszystkich zadanych źródeł promieniowania elektromagnetycznego o określonej częstotliwości lub innych obiektów, wykrywanych za pomocą środków technicznych stosowanych w telekomunikacji, w namierzaniu radiowym lub nawigacji, w jak najkrótszym czasie i z maksymalną dokładnością. W szczególności obejmuje ona takie konkurencje sportowe jak:

- bieg klasyczny zwany w języku angielskim „radio direction finding sport”, w języku rosyjskim „sportiwnaja radiopelengacija”,

- foksoring zwany w języku angielskim „radioorienteering (Foxoring) sport", w języku rosyjskim „sportiwnoje radioorientirowanije (Foxoring)”,

- sportowa nawigacja satelitarna, zwana w języku angielskim „satellite navigation sport”, w języku rosyjskim „sportiwnaja sputnikowaja nawigacija”,

a także jakiekolwiek inne konkurencje sportowe bezpośrednio wykorzystujące środki radiotechniczne,

 

2)       – bieg klasyczny -  rozumie się konkurencję sportową, której celem jest lokalizacja i odnajdywanie – za pomocą urządzenia radioodbiorczego, sportowej mapy i kompasu – miejsc usytuowania określonej liczby radiowych urządzeń nadawczych:

-   nie oznaczonych na mapie sportowej,

-   oznakowanych w terenie numerem przypisanym punktowi, umieszczonym na czworościanie, którego barwy i wymiary określa regulamin zawodów,

-   emitujących sekwencyjnie sygnały radiowe, w określonych przedziałach czasowych,

drogą pomiaru z dowolnego miejsca całego obszaru zawodów kierunków odbioru sygnałów, emitowanych przez lokalizowane radiowe urządzenia nadawcze,

 

3)       foksoring  –  rozumie się konkurencję sportową, której celem jest lokalizacja i odnajdywanie – za pomocą urządzenia radioodbiorczego, sportowej mapy i kompasu  miejsc usytuowania określonej liczby mikronadajników fal elektromagnetycznych:

-   nie oznaczonych na mapie sportowej,

-   oznakowanych w terenie numerem przypisanym punktowi, umieszczonym na czworościanie, którego barwy i wymiary określa regulamin zawodów,

-   pracujących w sposób ciągły,  z mocą promieniowania  ograniczoną do wartości umożliwiających odbiór emitowanych przez nie sygnałów w promieniu  150 ± 20 m od urządzenia nadawczego,

drogą pomiaru z oznakowanej na mapie sportowej, nie pokrywającej się z innymi, strefy odbioru sygnałów każdego mikronadajnika, kierunków odbioru sygnałów emitowanych przez lokalizowane urządzenia nadawcze,

 

4) sportowa nawigacja satelitarna – rozumie się konkurencję sportową, której celem jest lokalizacja i odnajdywanie, za pomocą mapy sportowej  oraz elektronicznego urządzenia odbiorczego, umożliwiającego wyznaczanie współrzędnych geograficznych miejsca usytuowania urządzenia, za pomocą odbieranych przez nie sygnałów radiowych emitowanych przez sztuczne satelity Ziemi, pracujące w określonym globalnym  systemie nawigacji satelitarnej (np. GPS lub inne) – miejsc usytuowania określonej liczby punktów kontrolnych:

-   rozmieszczonych w miejscach opisanych konkretnymi współrzędnymi geograficznymi,

-   nie oznaczonych na mapie sportowej,

-   oznaczonych w terenie numerem przypisanym punktowi, umieszczonym na czworościanie, którego barwy i wymiary określa regulamin zawodów

 

Rozdział II

ŚRODKI REALIZACJI CELÓW 

§ 4

Dla realizacji celów, o których mowa w § 3., Federacja: 

1)       organizuje zawody mistrzowskie szczebla regionu i kontynentu; 

2)       uczestniczy w organizacji Mistrzostw Świata; 

3)       ustala przepisy uprawiania radioorientacji sportowej; 

4)       służy pomocą instruktażową i organizacyjną urzędom państwowym, instytucjom międzynarodowym, organizacjom krajowym i działaczom, w zakresie rozwoju radioorientacji sportowej w Europie i na świecie; 

5)       współpracuje z właściwymi agendami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim i jego krajowymi odpowiednikami, Radą Europy, Międzynarodową Unią Radioamatorską, Międzynarodową Federacją Orientieringu, oraz międzynarodowymi organizacjami służącymi rozwojowi sportu, promocji zdrowia i wychowaniu do życia w pokoju. 

§ 5

Federacja, w swej działalności kieruje się zasadą wolności przekonań i nie dopuszcza do żadnej dyskryminacji z powodów politycznych, religijnych, rasowych, narodowych, finansowych czy przynależności do innych organizacji. 

§ 6

1.     Językami urzędowymi Federacji (do korespondencji, publikacji, organizacji i kontaktów międzynarodowych) są: język angielski, język polski lub język rosyjski.  

2.     Wybór języka w kontaktach bilateralnych oraz podczas zawodów krajowych z udziałem ekip zagranicznych jest wewnętrzną sprawą organizatora kontaktu. 

§ 7

Organizacje członkowskie Federacji posiadają pełną autonomię. Na arenie międzynarodowej organizacje te są suwerenne, o ile ich postępowanie nie narusza niniejszego statutu. 

§ 8.

Federacja może używać pieczęci w językach, o których mowa w § 6, ust. 1. 

 

Rozdział III

GODŁO, FLAGA I HYMN FEDERACJI

§ 9

Godłem Federacji jest kontur sylwetki biegnącego zawodnika z odbiornikiem UKF w kolorze niebieskim na żółtym tle, otoczony niebieskim kołem. Na zewnątrz koła wpisana jest nazwa Federacji (w jednym z języków, o których mowa w § 6, ust. 1). 

§ 10

Flaga i hymn Federacji zostaną ustanowione przez Walne Zebranie Delegatów, zwane dalej Kongresem Federacji.

Rozdział IV

CZŁONKOWIE FEDERACJI 

§ 11

1.     Federacja skupia członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych. 

2.     Członkiem zwyczajnym Federacji może być organizacja (liga, federacja, związek sportowy, stowarzyszenie lub odpowiadająca im organizacja) każdego kraju, uznana przez właściwe krajowe władze sportowe za wiodącą w zakresie radioorientacji sportowej. 

3.     Członkiem nadzwyczajnym Federacji może być organizacja każdego kraju, zainteresowana uprawianiem radioorientacji sportowej. 

4.     Członkiem honorowym Federacji może być osoba fizyczna lub prawna, szczególnie zasłużona dla rozwoju radioorientacji sportowej w Europie lub na świecie. 

5.     Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje Rada Federacji, zwykłą większością głosów. 

6.     Tytuł członka honorowego Federacji nadaje Kongres Federacji na wniosek Rady Federacji, zwykłą większością głosów. 

7.     Rezygnacja z członkostwa Federacji następuje na wniosek zainteresowanej organizacji, złożony do Rady Federacji, po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Federacji. 

8.     Zawieszenie w prawach członka Federacji następuje w wyniku uchwały Prezydium Rady Federacji, podjętej zwykłą większością głosów. Uchwała taka musi być rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Rady fFederacji. 

9.     Pozbawienie członkostwa Federacji następuje na wniosek Rady Federacji w wyniku uchwały Kongresu Federacji podjętej większością 2/3 głosów delegatów uprawnionych do głosowania. Uchwała Kongresu Federacji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 12

1.     Obowiązkiem członków Federacji jest opłacanie składki członkowskiej. 

2.     Opóźnienie uiszczenia składki członkowskiej powoduje utratę głosu stanowiącego w Radzie Federacji i podczas Kongresu Federacji, a także pozbawienie wszelkich form materialnej pomocy ze strony Federacji do czasu opłacenia zaległych i bieżących składek. 

§ 13

Członkowie Federacji zobowiązani są do rozstrzygania wynikłych sporów pomiędzy nimi wewnątrz Federacji, a spory z Federacją na drodze arbitrażu przed organem międzynarodowym ustalonym w drodze porozumienia stron. 

Rozdział V

WŁADZE FEDERACJI 

§ 14

Władzami Federacji są:

1. Kongres Federacji;

2. Prezydent Federacji (wybierany przez Kongres w odrębnym głosowaniu);

3.     Rada Federacji;

4.     Prezydium Rady Federacji;

5.     Komisja Rewizyjna Federacji. 

§ 15

1.     Kongres Federacji jest jej najwyższą władzą i sprawuje nadzór nad całokształtem jej działalności. Kongres zwyczajny zwoływany jest co 4 lata. 

2.     W Kongresie Federacji uczestniczą, z głosem stanowiącym, delegaci członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, wybrani według ordynacji wyborczej ustalonej przez Radę Federacji oraz z głosem doradczym członkowie ustępujących władz Federacji. Mandaty delegatów są ważne do czasu zwołania następnego Kongresu zwyczajnego. 

3.     Kongres Federacji odbywa się w miejscu i w terminie międzynarodowych zawodów w radiorientacji sportowej. 

4.     Delegaci na Kongres Federacji powinni być zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed jego rozpoczęciem. 

5.     Nadzwyczajny Kongres Federacji jest zwoływany przez Prezydenta Federacji, na pisemny wniosek Rady Federacji, Prezydium Rady Federacji lub co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Federacji, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od wpłynięcia wniosku i obraduje w sprawach, dla rozstrzygnięcia których został zwołany. 

6.                 Do wyłącznych kompetencji Kongresu Federacji należą:

1)     udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium za minioną kadencję Prezydentowi Federacji oraz Radzie Federacji;

2)     nadawanie godności członka honorowego Federacji;

3)     wybór władz na następną kadencję;

4)     zmiana statutu Federacji, w tym ustalanie lub zmiana flagi, godła i hymnu Federacji;

5)     zatwierdzenie lub anulowanie decyzji i uchwał pozostałych władz Federacji;

6)     pozbawienie członkostwa w Federacji;

7)     rozwiązanie Federacji, z określeniem sposobu likwidacji oraz celu na jaki zostanie przeznaczony majątek Federacji.

§ 16

1.     Rada Federacji obraduje pomiędzy Kongresami Federacji, co najmniej raz w roku, w zasadzie w miejscu i terminie międzynarodowych zawodów w radioorientacji sportowej. 

2.     Radę Federacji stanowią przedstawiciele organizacji członkowskich (członków zwyczajnych i nadzwyczajnych) na podstawie pisemnego upoważnienia (delegacji) władz swoich organizacji (po 1 przedstawicielu) oraz członkowie Prezydium Rady Federacji. 

3.     Do wyłącznych kompetencji Rady Federacji należą:

1)     przyjmowanie sprawozdania z działalności Prezydenta Federacji i Prezydium Rady Federacji, oraz decydowanie (na wniosek Komisji Rewizyjnej) w przedmiocie absolutorium dla w/w władz za miniony rok kalendarzowy;

2)     powoływanie p.o. Prezydenta Federacji w okresie pomiędzy Kongresami Federacji;

3)     dokonywanie zmian w składzie Prezydium Rady Federacji;

4)     zatwierdzanie okresowych programów działania i budżetów Federacji oraz przyjmowanie z ich realizacji;

5)     ustanawianie międzynarodowych przepisów radioorientacji sportowej;

6)     kooptacja członków Rady Federacji w miarę przyjmowania do Federacji nowych organizacji;

7)     rozpatrywanie uchwał Prezydium Rady Federacji wymagających ich zatwierdzenia;

8)     zatwierdzanie międzynarodowego kalendarza sportowego;

9)     ustalanie wysokości składki członkowskiej i terminu jej uiszczania.

§ 17

1.     Prezydium Rady Federacji kieruje bieżącą działalnością Federacji i zarządza jej majątkiem.  

2.     Prezydium stanowią: Prezydent Federacji, 2-3 Wiceprezydentów, Sekretarz Generalny i Skarbnik. 

3.     Do kompetencji Prezydium Rady Federacji należy w szczególności:

1)       opiniowanie wniosków o przyjęciu lub wnioskowanie odmowy przyjęcia nowych członków;

2)       podejmowanie uchwał o nabyciu, zbyciu lub wydzierżawieniu składników majątku Federacji;

3)       opracowywanie międzynarodowego kalendarza sportowego;

4)       przyznawanie narodowym organizacjom członkowskim prawa organizacji międzynarodowych zawodów mistrzowskich;

5)       powoływanie ciał doradczych, tj. Kolegium Sędziów, Komisji Dyscyplinarnej oraz zatwierdzanie regulaminów ich  działania;

6)       mianowanie i odwoływanie sędziów międzynarodowych w radioorientacji sportowej

7)       występowanie do Rady Federacji z wnioskiem dotyczącym zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Kongresu Federacji;

8)       podejmowanie uchwał w sprawie zwołania posiedzenia Rady Federacji.

§ 18

1.     Prezydent Federacji jest wybierany przez Kongres Federacji, w głosowaniu tajnym lub jawnym, większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania delegatów. 

2.     Prezydent Federacji reprezentuje Federację na zewnątrz, przewodniczy Kongresowi, Radzie Federacji oraz Prezydium Rady Federacji. 

3.     Prezydent Federacji może swoje obowiązki i kompetencje przekazać wiceprezydentowi, pod warunkiem pisemnego określenia terminu i zakresu przekazywanych uprawnień i obowiązków. 

4.     Prezydent Federacji ma prawo:

1)     stawiania zadań członkom Prezydium i Rady Federacji;

2)     nadzorowania działalności biura Rady Federacji;

3)     wizytowania międzynarodowych zawodów w radioorientacji sportowej organizowanych przez członków Federacji;

4)     przedkładania władzom Federacji projektów uchwał i decyzji;

5)     wnioskowania do organizacji członkowskich Federacji o podjęcie działań sprzyjających rozwojowi radioorientacji sportowej.

§ 19

1.     Sekretarz Generalny Federacji odpowiada za realizację uchwał Kongresu, Rady, Prezydium Rady Federacji oraz decyzji Prezydenta Federacji. 

2.     Sekretarz Generalny Federacji organizuje biuro Rady Federacji i kieruje jego działalnością, w szczególności zatrudnia jego pracowników. 

§ 20

Skarbnik Federacji odpowiada za nadzór nad finansami i majątkiem Federacji. 

§ 21

1.     Biuro Rady Federacji obsługuje Prezydenta Federacji, Radę oraz Prezydium Rady Federacji, stosownie do potrzeb tych władz Federacji. 

2.     Biuro Federacji pracuje według regulaminu, zatwierdzonego przez Prezydium Rady Federacji. 

§ 22

1.     Komisja Kontrolno-Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym z przewodniczącego. 

2.     Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności władz Federacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprawy gospodarki finansowej i majątkowej. 

3.     Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdania:

1)     raz w roku – Radzie Federacji, wnioskując w sprawie absolutorium dla Prezydenta i Prezydium Rady Federacji za miniony rok;

2)     Kongresowi Federacji, wnioskując w sprawie absolutorium dla Rady Federacji;

4.     Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do władz Federacji z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 

5.     Zakres działania Komisji Rewizyjnej, jej organizację oraz tryb pracy okresla regulamin uchwalany przez Komisję.

 

Rozdział VII

ZESPOŁY DORADCZE RADY FEDERACJI 

§ 23

1.     Organem doradczym Rady Federacji w sprawach związanych z sędziowaniem międzynarodowych zawodów sportowych w radioorientacji sportowej jest Kolegium Sędziów. 

2.     Kolegium Sędziów składa się z 5-9 sędziów międzynarodowych radioorientacji sportowych, wybranych przez Prezydium Rady Federacji z grona kandydatów przedstawionych przez kraje członkowskie. 

3.     Kolegium działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Prezydium Rady Federacji.  

4.     Kolegium Sędziów przeprowadza sprawdziany, dokonuje oceny i wnioskuje do Prezydium Rady Federacji o mianowanie lub odwołanie sędziów międzynarodowych radioorientacji sportowej.  

5.     Kolegium Sędziów zapewnia szkolenie kandydatów na sędziów międzynarodowych radioorientacji sportowej, spośród sędziów I klasy krajowej proponowanych przez organizacje członkowskie Federacji.  

§ 24

1.     Organem doradczym Rady Federacji powołanym do orzekania we wszelkich sprawach związanych z naruszeniem reguł technicznych i dyscyplinarnych określonych przepisami Federacji, w czasie lub w związku z międzynarodowymi zawodami radioorientacji sportowej, organizowanymi przez członków Federacji jest Komisja Dyscyplinarna. 

2.     Komisja Dyscyplinarna nie ingeruje w sprawy powstałe w czasie lub w związku z zawodami krajowymi.  

3.     Członków Komisji Dyscyplinarnej w liczbie 5-9 osób powołuje Prezydium Rady Federacji z grona kandydatów przedstawionych przez kraje członkowskie. 

4.     Komisja Dyscyplinarna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Prezydium Rady Federacji. 

5.     Komisja Dyscyplinarna może orzec o unieważnieniu wyników osiągniętych w zawodach oraz odebraniu tytułów i medali zdobytych w Mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy. Orzeczenie Komisji w tej sprawie podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Rady Federacji. 

6.     Komisja Dyscyplinarna ma prawo wnioskować do odpowiednich władz narodowych organizacji członków Federacji o:

1)     zawieszenie osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przed Komisją - aż do czasu wydania prawomocnego orzeczenia;

2)     dyskwalifikację okresową lub dożywotnią zawodnika, sędziego, trenera lub działacza, których uznano winnymi poważnego naruszenia przepisów technicznych lub dyscyplinarnych Federacji;

3)     pozbawienie klubu sportowego prawa startu w międzynarodowych zawodach organizowanych przez członków Federacji.

7.     Komisja Dyscyplinarna ma obowiązek wnioskować do odpowiednich władz Federacji o:

1)     zawieszenie lub odwołanie członka władz Federacji oraz sędziego międzynarodowego radioorientacji sportowej, przeciwko którym toczy się postępowanie lub którzy uznani zostali winnymi poważnych naruszeń przepisów technicznych i dyscyplinarnych ustanowionych przez Radę Federacji;

2)     zawieszenie lub wykluczenie członka Federacji; który nie reaguje na wnioski i postulaty Komisji wynikające z § 24, ust. 6. 

8.     Komisja Dyscyplinarna ma prawo delegować obserwatora na zawody międzynarodowe szczebla mistrzowskiego, organizowane przez członka Federacji, celem nadzorowania przebiegu zawodów, w tym zwłaszcza procedur kontroli antydopingowej. 

 

Rozdział VIII

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FEDERACJI

§ 25

1.     Podstawową działalnością statutową Federacji jest tworzenie warunków do rozwoju radioorientacji sportowej w Europie, w tym ujednolicanie przepisów sportowych i organizacja współzawodnictwa sportowego w tej dyscyplinie. 

2.     Międzynarodowe przepisy radioorientacji sportowej obowiązują członków Federacji w brzmieniu uchwalonym przez Radę Federacji. Podczas redakcji projektów przepisów uwzględniane są dotychczasowe doświadczenia Stałej Grupy Roboczej do spraw ARDF I Regionu IARU oraz narodowych organizacji radioorientacji sportowej. 

3.     Współzawodnictwo sportowe organizowane przez Federację jest otwarte dla wszystkich licencjonowanych sportowców i wszystkich organizacji sportowych niezależnie od faktu nabycia członkostwa Federacji. Członkowie Federacji mogą uczestniczyć w tym współzawodnictwie na preferencyjnych zasadach finansowych. Preferencje te stanowią każdorazowo przedmiot dwustronnych ustaleń organizatora zawodów z Prezydium Rady Federacji. 

§ 26

1.     Uchwały Kongresu, Rady i Prezydium Rady Federacji są ważne bez wzgłędu na ilość obecnych delegatów pod warunkiem prawidłowego powiadomienia wszystkich członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Federacji o zwołaniu tych gremiów. 

2.     Uchwały władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwały o pozbawieniu członkostwa w Federacji i o zmianie statutu (2/3 obecnych) oraz o rozwiązaniu Federacji (3/4 obecnych). 

3.     Sprawy wniesione przez narodową organizację członkowską nie mogą być rozpatrywane bez udziału pełnomocnego przedstawiciela tej organizacji, chyba że inna organizacja członkowska lub Prezydium Rady Federacji otrzyma pisemne upoważnienie wnioskodawcy do reprezentowania go w tej sprawie. 

4.     Przedmiotem obrad Kongresu Federacji powinny być każdorazowo:

a) sprawozdanie o stanie organizacyjnym Federacji, obecności delegatów i prawomocności Kongresu;

b) sprawozdanie Prezydenta Federacji o stanie realizacji uchwał poprzedniego Kongresu oraz o najważniejszych problemach bieżacych;

c) sprawozdanie z dzialalności uchwałodawczej Rady Federacji w okresie kadencji;

d) sprawozdanie finansowe Skarbnika za minioną kadencję;

e) sprawozdanie przewodniczącego Kolegium Sędziów;

f) sprawozdanie przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej;

g) skargi, zażalenia, odwołania od decyzji władz Federacji oraz wolne wnioski, wniesione na piśmie do Kongresu poprzez biuro Rady Federacji, listem poleconym z datą nadania co najmniej na 60 dni przed terminem rozpoczęcia Kongresu.

§ 27

1.     Kadencja władz Federacji trwa 4 lata. 

2.     Członkowie władz Federacji mają prawo ponownego wyboru bez ograniczenia ilości kadencji. 

3.     Władze Federacji mają prawo kooptacji nowych członków na miejsce ustępujących w czasie kadencji, z zastrzeżeniem pierwszeństwa wysunięcia kandydatury dla organizacji członkowskiej, której przedstawiciel ustąpił ze składu władz. 

4.     Kooptacja, o której mowa w ust. 3 nie może przekroczyć 50% składu władz wybranych przez Kongres Federacji. 

5.     W przypadku ustąpienia Prezydenta Federacji przed upływem kadencji, Rada Federacji ma prawo powołać p.o. Prezydenta lub zwołać Nadzwyczajny Kongres Federacji. 

Rozdział IX

FUNDUSZE I MAJĄTEK FEDERACJI 

§ 28

1.     Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2.     Na fundusze Federacji składają się:

1)     składki członkowskie;

2)     wpływy z zawodów organizowanych przez EFRS i upoważnione przez nią organizacje;

3)     darowizny;

4)     dotacje i subwencje celowe instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych, zarówno narodowych, jak i międzynarodowych;

5)     wpływy z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującym prawem.

3.     Dla ważności oświadczeń w sprawach majątkowych Federacji wymagane jest współdziałanie Prezydenta Federacji lub upoważnionego przez niego wiceprezydenta oraz Skarbnika lub Sekretarza Generalnego Federacji. 

4.     Działanie osób wymienionych w ust. 3 podlega co najmniej raz w roku ocenie przez Radę Federacji w trybie głosowania nad udzieleniem absolutorium. Rada Federacji ma prawo powołać stałą lub doraźną Komisję Rewizyjną do zbadania sytuacji majątkowej federacji oraz celowości i zgodności z prawem diałania osób wymienionych w ust. 3. 

Rozdział X

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 29

1.      Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane wyłącznie uchwałą Kongresu, kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów. Zmiany Statutu podlegają rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

 2.      Rozwiązanie się Federacji następuje na mocy uchwały Kongresu, kwalifikowaną większością 3/4 głosów, bez względu na ilość obecnych delegatów, pod warunkiem prawidłowego powiadomienia wszystkich organizacji członkowskich Federacji. 

3.      Uchwała o rozwiązaniu się Federacji musi określać imiennie likwidatora spraw Federacji, przeznaczenie majątku Federacji oraz zobowiazywać likwidatora do wykreślenia Federacji z rejestru we właściwym Sądzie Rejestrowym.

April 27, 2010 (10:14PM)

Search

Contact Info

RSS Feed: