Jak powstała Federacja ?

październik 1999 r. 

W dniu 9 października 1999 r. lokalu Chełmskiego Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej w Chełmie odbył się Zjazd Założycielski Europejskiej Federacji Radioorientacji Sportowej. 

W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele krajowych organizacji, zainteresowanych uprawianiem radioorientacji sportowej takich jak:

- Federacja Radiosportu Litwy

- Federacja Radiosportu Mołdawii

- Liga Radioamatorów Ukrainy

- Polski Związek Radioorientacji Sportowej

Przewodnictwo obrad Zjazdu powierzono przedstawicielowi Polski Panu Zdzisławowi Strzemiecznemu. 

W wyniku przeprowadzonych obrad uczestnicy Zjazdu postanowili, co następuje:

a) uchwalono Statut Europejskiej Federacji Radioorientacji Sportowej,

b) powołano Komitet Założycielski Europejskiej Federacji Radioorientacji Sportowej w składzie:

- Ludmiła Hudajeva (Mołdawia)

- Anatolij Dolińskij (Ukraina)

- Zdzisław Strzemieczny (Polska)

c) zobowiązano Komitet Założycielski do podjęcia działań zmierzających do uzyskania przez Federację, osobowości prawnej oraz rejestracji sądowej zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w Rzeczypospolitej Polskiej,

d) zobowiązano Komitet Założycielski do zwołania Kongresu, celem wyboru władz Federacji, w terminie trzech miesięcy od chwili jej zarejestrowania.

 

listopad 1999 r. 

Złożono dokumenty w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie celem rejestracji Europejskiej Federacji Radioorientacji Sportowej.

 

lipiec 2000 r. 

W dniu 14 lipca 2000 r. zarejestrowały Europejską Federację Radioorientacji Sportowej z siedzibą w Warszawie.

 

sierpień 2000 r. 

W dniach 24 - 27 sierpnia 2000 r. zostały zorganizowane międzynarodowe zawody w radioorientacji sportowej Puchar Europy - "JAMNA 2000". W zawodach startowali zawodnicy Czech, Litwy, Słowacji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Polski. Szczegółowe wyniki zawodów znajdują się na stronie PZRS w dziale "archiwum".

 

sierpień 2000 r. 

W dniu 25 sierpnia w Czchowie (Polska) obradował I Kongres Europejskiej Federacji Radioorientacji Sportowej. Program Kongresu obejmował: 

- informację o rejestracji Federacji przez polskie władze,

- wybory władz Federacji na I kadencję w tym:

a) Prezydenta Federacji;

b) Rady Federacji;

c) Komisji Kontrolno Rewizyjnej Federacji,

- ustanowienie flagi Federacji,

- uchwalenie kalendarza imprez na 2001 rok,

- uchwalenie wysokości składki na 2001 rok.

W obradach Kongresu uczestniczyły delegaci organizacji założycielskich oraz zaproszeni goście z Czech, Litwy, Rosji, Ukrainy i Polski na prawach obserwatorów.

Przewodnictwo obrad Kongresu delegaci powierzyli Panu Markowi Ruszczakowi - Sekretarzowi Generalnemu PZRS. 

Po wysłuchaniu informacji o rejestracji Federacji jednomyślnie wybrano prezydenta i władze Federacji. Prezydentem wybrano Pana Marka Rusina (Polska) oraz członków Rady Federacji w osobach: 

Litwa - Algis Kregžde, Algimantas Dapkus; 

Moldowa - Ludmiła Hudajeva, Wladimir Hudajev; 

Ukraina - Nikołaj Velikanov, Anatol Dolińskij; 

Polska - Zdzisław Strzemieczny, Siergiej Jaroszenko.

Skład Rady Federacji po ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco:

- wiceprezydenci

Ludmiła Hudajeva (Moldowa)

Algis Kregžde (Litwa) 

Nikałaj Velikanov (Ukraina)

- sekretarz generalny

Zdzisław Strzemieczny

- skarbnik 

Siergiej Jaroszenko

 Do składu Komisji Kontrolno - Rewizyjnej wybrano:

Litwa - Kejstutis Ruzgis

Moldowa - Tamara Galenko

Ukraina - Nadeżda Velikanova

Polska - Marek Ruszczak

 

Po bardzo burzliwej dyskusji zebrani stwierdzili, że Prezydium jak i Radę Federacji czeka bardzo dużo pracy. Trzeba opracować bardzo szybko regulamin zawodów, dopracować do końca szczegóły kalendarza zawodów oraz powołać i opracować regulaminy pracy komisji roboczych takich jak: sportowa; techniczna; sędziowska itp.

 

Opłata wpisowa dla nowo wstępujących członków została uchwalona na 50 USD, a składka członkowska na 2001 rok na 100 USD

April 27, 2010 (10:21PM)

Search

Contact Info

RSS Feed: